KURZ NA ZAKÁZKU -SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Je možno objednat celý cyklus kurzů,  který poskytuje komplexní přehled o správním řízení a postupy podle správního řádu nebo  si můžete vybrat jen jednotlivé kurzy  (1 až 7) . Každý kurz má samostatnou akreditaci Ministerstva vnitra. Časová dotace každého kurzu je 4 hodiny

Lektoři: JUDr. Eva Šaraptková, Mgr. David Marek. 

Kontakt:Jan Zdráhal, Profectum

Tel: 770120851; 602729781,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OBSAH:

7 seminářů (kurzů), které lze realizovat buď jako cyklus poskytující komplexní přehled o správním řízení v rozsahu úpravy obsažené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako samostatné semináře zaměřené na problematiku jednotlivých institutů či fází správního řízení.

Jednotlivé semináře probíhají formou přednášky obsahující teorii správního procesu, poznatky a zkušenosti ze správní praxe, aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu a Závěry poradního sboru ministra vnitra k  probírané problematice. Prezentace lektora je doplněna řízenou diskuzí na dané téma a v případě zájmu též řešením případových studií – společně nebo ve skupinách s následnou prezentací postupů a názorů.

Semináře budou přizpůsobeny požadavkům a výchozím znalostem účastníků, pro které jsou určeny. V závislosti na nich budou orientovány buď na základní znalosti o správním procesu (např. účastníci připravující se na zkoušku odborné způsobilosti), na modelové situace typické pro činnost správních orgánů (např. pro začínající úředníky) nebo na složitější, v praxi méně frekventované případy (pro pokročilejší účastníky).

V případě realizace celého  cyklu na sebe jednotlivé semináře navazují, každý následující obsahuje zopakování a procvičení problematiky probrané v rámci předcházejícího.

Obsah

1. Obecné principy a postupy správního řízení

- působnost správního řádu (kdy jej použít a kdy ne)

- struktura správního řádu (jak v něm číst)

- zásady činnosti správních orgánů

- pojem a podstata správního řízení (kdy použít část druhou správního řádu)

- obecné a zvláštní správní řízení

- subjekty správního řízení

- úkony ve správním řízení

- postupy před zahájením řízení

- postupy v prvním stupni včetně rozhodnutí

- přezkoumání správních rozhodnutí

- správní exekuce.

 

2. Správní řízení o žádosti

- charakter řízení a základní odlišnosti od řízení z moci úřední

- zahájení řízení o žádosti

- žádost jako podání

- dokazování v řízení o žádosti

- přerušení v řízení o žádosti

- rozhodnutí v řízení o žádosti.

-  Správní řízení z moci úřední

 

3. Zvláštní řízení a zvláštní typy rozhodnutí podle části třetí správního řádu

- důvod zařazení zvláštních řízení a dalších typů rozhodnutí do části třetí správního řádu

- společné řízení

- sporné řízení

- řízení o určení právního vztahu

- řízení na místě

- řízení s velkým počtem účastníků

- řízení s předstihem žádosti

- řízení o výběru žádosti,

vše s důrazem na rozdíly od řízení podle části druhé správního řádu;

- příkaz

- vydání dokladu

- smír,

vše s důrazem na rozdíly od náležitostí rozhodnutí podle části druhé správního řádu.

 

4.  Doručování ve správním řízení

- obecné principy doručování

- základní typy doručování

- doručování písemností určených do vlastních rukou a náhradní doručení

- doručování fyzickým osobám, právnickým osobám a rozdíl v jejich úpravě

- nejčastější vady řízení při doručování a jejich důsledky.

 

5. Rozhodnutí ve správním řízení

- charakteristika správního rozhodnutí

- obsahové a formální požadavky na správní rozhodnutí

- formy správních rozhodnutí (včetně zvláštních typů)

- vlastnosti správního rozhodnutí (platnost, právní moc, účinnost, vykonatelnost)

- vady správního rozhodnutí a jejich důsledky.

 

 

6. Opravné prostředky ve správním řízení, náprava vad řízení a rozhodnutí

- odvolací řízení

- rozkladové řízení

- přezkumné řízení

- obnova řízení a nové rozhodnutí

- uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví

- správní a ústavní soudnictví.

 

7. Správní exekuce

-  obecná charakteristika s důrazem na rozdíl mezi správní exekucí na peněžitá plnění a na nepeněžitá plnění

- exekuční správní orgán

- nařízení exekuce

- průběh exekuce

- odložení a přerušení exekuce

- zastavení exekuce

- námitky jako opravný prostředek

- exekuční náklady

- způsoby provedení správní exekuce 

 

V případě zájmu zašlete prosím předběžnou objednávku e-mailem na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  nebo volejte na tel.č.  770120851; 602729781